cai cach luong

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Tiền lương tối thiểu vào năm 2015 - Ảnh minh họa.

3 Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, 1 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mời đại diện Lãnh đạo cơ quan ở Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 4 Đề án: Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Theo VGP