cục thuế bình định

Cục Thuế Quảng Ngãi tập trung rà soát, phân tích hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế đạt 3.524 hồ sơ, số hồ sơ được chấp nhận là 3.440; phát hiện 75 hồ sơ có dấu hiệu khai không đúng, không đủ theo quy định, trong đó đề nghị người nộp thuế giải trình 55 hồ sơ, khai bổ sung 20 hồ sơ; đưa vào kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 9 hồ sơ; số thuế khai bổ sung tăng thêm qua công tác kiểm tra là 96,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở 440 doanh nghiệp, đạt 48,1% kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị xử lý truy thu và phạt vi phạm hành chính 21,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ 11,7 tỷ đồng và giảm lỗ 8,1 tỷ đồng. Đôn đốc thu vào ngân sách 14,7 tỷ đồng; đạt 76,5% số truy thu.

Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục tập trung rà soát, phân tích hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, kịp thời phát hiện các trường hợp rủi ro, kê khai thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, chống thất thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được giao.

Tiếp tục tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề ở một số ngành, lĩnh vực như: Tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản,...; đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời các khoản truy thu và phạt qua thanh tra kiểm tra.

Phấn đấu cả năm hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 20% số doanh nghiệp hoạt động đang quản lý; đôn đốc thu đạt trên 90% số tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thanh tra tỉnh, thanh tra các ngành trong thanh tra, tránh trùng lắp, chồng chéo đảm bảo theo quy định của Chính phủ./.

Văn Tuấn