ngan hang

Căn cứ để phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra là có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chuyển tiền. Ảnh: TL

Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Theo dự thảo Thông tư này, trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra mở tại tổ chức tín dụng đó.

Căn cứ để phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra là có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà không có mục đích rõ ràng, hợp lý.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản. Hoặc đối tượng thanh tra có hành vi làm sai lệch hiện trạng, tình tiết, chứng cứ ảnh hưởng đến việc kết luận, xử lý trong thanh tra.

Khi đối tượng thanh tra không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của Cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ bị phong tỏa tài sản.

Khi nhận được yêu cầu phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản có trách nhiệm kịp thời ra ngay quyết định phong tỏa tài khoản.

Quyết định phong tỏa tài khoản phải xác định rõ các nội dung như: Phạm vi phong tỏa: phong tỏa chiều chi tiền hay phong tỏa hai chiều (chiều thu tiền và chiều chi tiền); Phong tỏa toàn bộ tài khoản hay phong tỏa một số tiền cụ thể; Thời điểm, thời gian phong tỏa và các thông tin khác (nếu có).

Quyết định phong tỏa tài khoản phải được gửi cho người ra yêu cầu phong tỏa tài khoản, đối tượng thanh tra có tài khoản bị phong tỏa ngay sau khi được ban hành./.

Trung Ninh