tc

Toàn cảnh hội nghị

Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2014 ghi dấu ấn về những thành công của Tổng cục Môi trường trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cũng đã được khẩn trương xây dựng. Đến nay, 5 Nghị định của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được trình theo đúng tiến độ; 7 văn bản thuộc thẩm quyền cấp Bộ đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Tùng cho biết thêm, năm 2014, Tổng cục đã ban hành 561 kết luận thanh tra, đang hoàn thiện 253 kết luận thanh tra; tiến hành xử phạt đối với 302 đối tượng được thanh tra và 42 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng với tổng số tiền xử phạt là hơn 62 tỷ đồng; tạm thời đình chỉ hoạt động đối với 37 cơ sở/bộ phận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay 87,5% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 23,2% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.

Năm 2014, Tổng cục đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai 11 tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và dự kiến định mức phân bổ vốn năm 2015 cho 13 tiểu dự án; xử lý 58/240 khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho 49 dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu vực ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; cấp phép cho 30 DN hành nghề quản lý chất thải nguy hại...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, nhiệm vụ của Tổng cục trong năm 2015 là cần tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược, hồ sơ dự án ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản; triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước...

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện thể chế quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên; phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên mới, bảo vệ các hành lang đa dạng sinh học, tổ chức xây dựng và hướng dẫn triển khai các văn bản về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, đất, kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại... Đồng thời hướng dẫn áp dụng và đánh giá hiệu quả của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, tổ chức các sự kiện về môi trường như ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch; tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên toàn cầu hành động vì Trái đất năm 2015.../.

Hồng Quyên