2020-2025: Mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ