3 tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung