Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy đảng các cấp và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính yêu cầu Cơ quan Thuế kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của người nộp thuế.
Ảnh: Minh họa.

Cấp ủy đảng các cấp quán triệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Bộ Tài chính...); các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024...

Tại văn bản này, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ theo thẩm quyền; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với công tác giám định, định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, đặc biệt đối với những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm cử công chức và tạo điều kiện để công chức tham gia thực hiện giám định, định giá kịp thời, khách quan, đảm bảo thời gian theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu và quy định của pháp luật./.

Ngày 1/2/2024, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 25 để thảo luận, cho ý kiến đối với 4 nội dung:

- Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 202; Chương trình công tác năm 2024.

- Báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2023.

- Báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo.

- Đề án cơ chế xử lý vật chứng, tài sản liên quan đến vụ án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.