Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của DN do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước căn cứ vào 05 chỉ tiêu. Ảnh TL

Theo đó, 5 chỉ tiêu bao gồm: Doanh thu và thu nhập khác; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn; Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành; Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ cung ích.

Trong đó, khi tính toán chỉ tiêu lợi nhuận, cần lưu ý tính đủ các khoản chi phí vào giá thành sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kinh doanh như: Trích lập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp; chênh lệch tỷ giá; các khoản lãi vay phải trả phát sinh trong kỳ; chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ.

Đối với giá trị tài sản tổn thất thực tế, kể cả nợ phải thu không có khả năng thu hồi sau khi trừ phần bồi thường thuộc trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, tổ chức bảo hiểm (nếu có) và khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, nếu còn thiếu thì hạch toán vào chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2013./.

Hồng Sâm