Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Bộ Tài chính xác định số kinh phí thực hiện chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2012 là hơn 620,1 tỷ đồng, năm 2013 khoảng 621,9 tỷ đồng.

Số kinh phí đã bố trí cho tỉnh này thực hiện chính sách này năm 2012 là gần 614,7 tỷ đồng, năm 2013 là hơn 585,6 tỷ đồng.

Theo chế độ quy định, tỉnh Thanh Hóa được NSTW hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Vì vậy, Bộ Tài chính bổ sung thêm so với dự toán năm 2012 cho tỉnh Thanh Hóa số tiền gần 5,5 tỷ đồng; năm 2013 bổ sung trên 36,2 tỷ đồng để thực hiện.

Như vậy, tổng số kinh phí bổ sung từ NSTW cho NSĐP tỉnh Thanh Hóa thực hiện chính sách này năm 2012 và 2013 là khoảng 41,7 tỷ đồng. .

Thảo Miên