Một góc thành phố Thái Bình. Ảnh: minh họa

Theo quy định, đô thị loại II được hỗ trợ 15 tỷ đồng/năm. Số kinh phí đã bố trí ổn định trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương thời kỳ 2011- 2015 giao cho tỉnh Thái Bình là 7,5 tỷ đồng/đô thị loại III/năm.

Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, như: Quyết định 59/2010/QĐ-TTg về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 và Quyết định 2448/QĐ-TTg về việc công nhận TP.Thái Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Thái Bình.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rút dự toán số tiền nói trên tại KBNN theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013./.

Đỗ Vinh