Trong văn bản trả lời đề nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tài chính xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2013, 2014 của tỉnh như sau:

Nhu cầu kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2013 là 9,651 tỷ đồng (bằng với số địa phương đề nghị).

Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014 là 158,301 tỷ đồng (giảm 15,641 tỷ đồng so với số địa phương đề nghị).

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi năm 2014 đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 giao cho tỉnh Đồng Tháp là 107,848 tỷ đồng. Số kinh phí còn thiếu so với nhu cầu thực hiện chính sách nêu trên năm 2013, 2014 là 60,104 tỷ đồng.

Theo quy định tại công văn số 677/TTg-KTTH ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015 thì tỉnh Đồng Tháp được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí.

Vì vậy, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu thêm năm 2014 cho ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2013, 2014 là 60,104 tỷ đồng./.

Vũ Luyện