Và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc - xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 cho người dân. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý.

Media