một cửa liên thông

Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính vào năm 2022. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, mục tiêu xuyên suốt đặt ra theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số nền kinh tế số, xã hội số.

Năm 2021 số hóa tối thiểu 40% kết quả giải quyết TTHC

Theo kế hoạch hành động, mục tiêu trong năm 2021 của Bộ Tài chính đặt ra là hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc bộ tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC mới ban hành.

Thực hiện kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính với các hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa.

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa.

Phối hợp với bộ, ngành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Giảm thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp

Mục tiêu đề ra trong năm 2022, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết, để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tài chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và bảo hiểm xã hội (nếu cần thiết) để phục vụ việc giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa.

Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương

Đăc biệt, trong năm 2022, Bộ Tài chính đặt mục tiêu: tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/1 lần đến giao dịch.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu thực hiện cho giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, trong đó: tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả.

Hướng tới mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Hoàn thiện thể chế, văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai đề án.

Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tTTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa.

Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

Đức Minh