DDH

Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai.

>> Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

>> Chùm ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

>> Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII

>> Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Phát triển quan hệ hài hoà giữa Nhà nước và doanh nghiệp

Theo đại biểu Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, các văn kiện trình Đại hội XIII, đặc biệt là báo cáo chính trị, đã được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, khoa học và phát huy dân chủ, rộng rãi, là "sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân". Theo đại biểu, trong Báo cáo chính trị đã đánh giá hết sức tổng hợp khái quát những kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai cũng cho rằng, báo cáo về Văn kiện Đại hội XIII là rất cô đọng, súc tích, rất thực tiễn, có tính khái quát cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước. 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp trong báo cáo đều rất "căn cơ", trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là kiên định đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời trong quá trình thực tiễn phải đổi mới để đáp ứng thời cuộc và xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ tới.

Theo đại biểu, một trong những lĩnh vực được quan tâm là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. "Báo cáo chính trị nêu rất rõ việc phát triển mối quan hệ hài hoà giữa Nhà nước và doanh nghiệp (DN), cũng như với nhân dân. Từ đó, định hướng cho các DN, để phát triển DNNN, DN tư nhân và các thành phần kinh tế khác, để đảm bảo hài hoà giữa Nhà nước với DN và với nhân dân. Từ đó, chúng ta sẽ có những đổi mới về thể chế đáp ứng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", đại biểu đánh giá.

ĐVA
Đại biểu Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Bày tỏ thống nhất cao với các quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược được đề ra, đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang bày tỏ mong muốn, giai đoạn tới, nước ta tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ; cùng với đó đầu tư cho đường sắt, đường thủy để giảm áp lực đường bộ và giảm chi phí logistic, từ đó tăng khả năng cạnh tranh cấp quốc gia, từ đó giải được bài toán về đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, chú trọng các vấn đề về phát triển kinh tế, môi trường và đất đai, tài nguyên khoáng sản, bởi đây là những nút thắt cần tháo gỡ.

Công tác cán bộ là then chốt trong sự phát triển

Quan tâm đến công tác cán bộ, đại biểu Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao việc dự thảo các Văn kiện đã xác định việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra là "công tác then chốt" trong sự phát triển.

BVN
Đại biểu Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Theo đại biểu, cán bộ phải chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, Đảng ta đã khẳng định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và có thể nói trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. "Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới", đại biểu nói.

HTH
Đại biểu Hà Thị Hương, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu Hà Thị Hương, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá lại một chặng đường phát triển của đất nước. Đại biểu cho rằng, những kết quả, thành tựu đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn tại Thanh Hóa. Theo đó, các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đi vào cuộc sống; đời sống nhân dân đã có nhiều cải thiện. 5 năm qua, huyện Quan Hóa đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 6%, phấn đấu đến năm 2025 sẽ thoát nghèo. Các chế độ, chính sách cũng được triển khai đồng bộ đến nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dương An (ghi)