Kiểm soát cam kết chi

Ảnh minh họa: H.T

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Dự thảo thông tư quy định việc quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN áp dụng đối với các khoản chi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán hàng năm (bao gồm các nguồn vốn thuộc NSNN được kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc các cấp ngân sách, trừ ngân sách cấp xã).

Cụ thể, các khoản chi thường xuyên NSNN được cấp có thẩm quyền giao dự toán hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 2 năm ngân sách trở lên.

Các khoản chi đầu tư được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên, trong đó, bao gồm các hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP) có phần vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc quản lý, kiểm soát cam kết chi qua KBNN như sau: Tất cả các khoản chi NSNN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng theo quy định phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua KBNN.

Các khoản cam kết chi NSNN phải được hạch toán bằng đồng Việt Nam; các khoản cam kết chi NSNN bằng ngoại tệ được theo dõi theo nguyên tệ; đồng thời được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ hàng tháng do Bộ Tài chính quy định để hạch toán cam kết chi theo quy định.

Cam kết chi chỉ được thanh toán khi số tiền đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số tiền chưa được thanh toán của khoản cam kết chi đó. Trường hợp số tiền đề nghị thanh toán lớn hơn số tiền còn lại chưa được thanh toán của khoản cam kết chi, trước khi làm thủ tục thanh toán cam kết chi, đơn vị sử dụng ngân sách phải đề nghị KBNN nơi giao dịch điều chỉnh số tiền của khoản cam kết chi đó phù hợp với số tiền đề nghị thanh toán và đảm bảo đúng quy định nêu tại thông tư này.

KBNN thực hiện hủy các khoản cam kết chi đối với các trường hợp các khoản cam kết chi không được phép chuyển nguồn sang năm sau sử dụng tiếp, các khoản cam kết chi sai quy định theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các khoản cam kết chi đơn vị không có nhu cầu sử dụng tiếp theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm khai thác cơ sở dữ liệu về cam kết chi của các đơn vị sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý để bố trí dự toán NSNN và quản lý, điều hành NSNN theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành./.

Vân Hà