Thanh tra chuyên ngành KBNN giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sử dụng NSNN.

Thanh tra chuyên ngành KBNN giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sử dụng NSNN. Ảnh: Hạnh Thảo

Theo ông Trương Phác Quân, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra KBNN, các cuộc thanh tra, kiểm tra đều được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm và chặt chẽ, đúng quy trình.

Tuy nhiên tại một số đơn vị KBNN, hồ sơ thanh tra chưa được lập theo đúng thực trạng về trình tự, thời gian…, hay như kết quả tổng hợp báo cáo chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Do đó, KBNN vẫn đang tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động TTCN.

Vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế

Theo ông Trương Phác Quân, nhìn chung trong quá trình triển khai một cuộc TTCN, KBNN các tỉnh, thành phố đã chấp hành nghiêm các bước, mẫu biểu theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ TTCN cho thấy, còn một số đơn vị sau khi kết thúc cuộc thanh tra mới tiến hành hoàn thiện hồ sơ nên hồ sơ không đảm bảo đúng quy trình, thời gian. Theo đó, một số sai sót thường xảy ra như: Trong bước khảo sát, trưởng đoàn thanh tra ký tên khi chưa có quyết định thành lập đoàn thanh tra; chưa gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đơn vị hoặc tổ chức làm việc để lấy ý kiến tham gia của đơn vị…

Đồng thời, qua việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ thanh tra lưu tại một số KBNN địa phương và thông qua nội dung tổng hợp các kết luận thanh tra của KBNN tỉnh, thành phố gửi về cho thấy, một số kết luận thanh tra chưa có chiều sâu, chưa nêu được cụ thể từng hành vi sai phạm căn cứ vào các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến khó khăn cho việc đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm cho phù hợp.

Nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra chưa nêu rõ theo từng nội dung như: Kiến nghị xử lý về kinh tế; kiến nghị xử lý về hành chính, về cơ chế chính sách. Đặc biệt, đối với nội dung kiến nghị xử lý về hành chính chưa chỉ rõ tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm, chưa phân tích tính chất, mức độ vi phạm để đưa ra những kiến nghị cụ thể xử lý.

Bên cạnh đó, theo ông Trương Phác Quân, cùng với việc ban hành các quyết định thành lập các đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra đã ban hành quyết định thành lập tổ giám sát giúp các đoàn TTCN chấp hành tốt các quy chế hoạt động của đoàn, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. Tuy nhiên, công tác giám sát hoạt động đoàn TTCN vẫn còn những hạn chế như còn tình trạng nể nang, hình thức, việc thực hiện giám sát có lúc có nơi còn thiếu, chưa thống nhất, trình tự giám sát chưa phù hợp…

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Theo đánh giá tổng kết từ KBNN, sau hơn một năm triển khai TTCN KBNN đã góp phần vào việc tăng cường giám sát hoạt động chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nguồn vốn nhà nước của KBNN. TTCN KBNN đã giúp ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm chế độ, chính sách, tăng cường kỷ cương, kỷ luật cũng như đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách.

Tuy nhiên, với những bất cập và tồn tại trong quá trình thực hiện, KBNN đã và đang tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc TTCN cũng như kịp thời chấn chỉnh các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác này.

Theo đó, KBNN đề nghị các đơn vị KBNN cần bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN trong quản lý điều hành tài chính - ngân sách để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác TTCN, đặc biệt đối với các đơn vị sử dụng NSNN có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền NSNN (phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN).

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN cần nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất định hướng những nhiệm vụ cụ thể cho từng thời kỳ, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng sát với nhiệm vụ chung của hệ thống KBNN.

Về phía mình, KBNN cũng tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa các quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt, KBNN chú trọng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh, có tâm, có tầm, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, nhất là bản lĩnh chính trị phải vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn; tăng cường nghiên cứu khoa học về hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Trong năm 2016 vừa qua, toàn hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện 271 cuộc TTCN, kiến nghị thu hồi nộp NSNN với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt gần 49 triệu đồng.


Vân Hà