Theo Bộ Tài chính, số liệu chuyển nguồn NSNN năm 2021 sang năm 2022 là 776.351 tỷ đồng được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN, trong đó: Ngân sách trung ương là 206.012 tỷ đồng; ngân sách địa phương (NSĐP) là 570.339 tỷ đồng.

Các khoản chuyển nguồn lớn tập trung chủ yếu là nguồn cải cách tiền lương: 262.892 tỷ đồng (33,86%); kinh phí đầu tư phát triển chuyển nguồn theo quy định của Luật Đầu tư công là 268.351 tỷ đồng (34,54%); các khoản tăng thu tiết kiệm chi chuyển nguồn theo quy định là 142.424 tỷ đồng (18,34%).

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội

Theo Bộ Tài chính, công tác chi chuyển nguồn NSNN đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh TL minh họa.

Đối với chuyển nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật hơn 24 nghìn tỷ đồng (là các khoản chuyển nguồn không được quy định tại Khoản 3, Điều 64 Luật NSNN nhưng được Quốc hội cho phép chuyển nguồn đối với từng trường hợp cụ thể như kinh phí phòng chống dịch Covid 19, các khoản chuyển nguồn kinh phí đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nguồn...) của NSĐP đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn.

Theo quy định, mẫu biểu báo cáo quyết toán của NSĐP không chi tiết nội dung từng khoản chuyển nguồn kinh phí khác (kinh phí phòng chống dịch Covid 19; các khoản chuyển nguồn kinh phí đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nguồn...) theo quy định của pháp luật.

Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 theo Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 Thủ tướng Chính phủ còn dư (265,498 tỷ đồng) chuyển nguồn sang năm 2022 là kinh phí mua sắm máy móc thiết bị ký hợp đồng trước 31/12/2021 (đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường) và kinh phí bổ sung sau 30/9/2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách (đối với 4 địa phương: Thái Nguyên, Trà Vinh, Gia Lai, Đắc Nông) được chuyển nguồn theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN./.