Trường hợp phương án thoái vốn đã được phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà cần điều chỉnh, bổ sung để bán cổ phần theo lô thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Bán cổ phần theo lô phải công khai, minh bạch

Về nguyên tắc, Chính phủ yêu cầu việc bán cổ phần theo lô thực hiện công khai, minh bạch và phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cố phần có vốn góp của Nhà nước.

Bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản sau: số lô cổ phần bán đấu giá; số lượng cổ phần của mỗi lô; giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá; tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá; phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần theo lô. Đồng thời phối hợp với các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nếu vượt thẩm quyền.

Các nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô theo quy định tại Quyết định này không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau đế bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô cổ phần (trọn lô), số lượng cồ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Trường hợp bán chỉ định (không qua Sở Giao dịch chứng khoán) thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

chứng khoán
Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán. Ảnh minh họa

Cũng theo quy định tại Quyết định này, chỉ bán cổ phần cho cồ đông chiến lược đối với những DN sau IPO trong các trường hợp: Bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án cổ phần hoá được phê duyệt trong vòng 12 tháng kể từ khi DN chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định tại phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Bán cổ phần cho cổ đông chiến lược sau 12 tháng kể từ khi DN chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định thoái vốn. Còn bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án khác thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Không hạn chế số lượng cổ phần nhà đầu tư được mua

Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định phương án bán cổ phần theo lô tại công ty cổ phần do mình làm đại diện chủ sở hữu sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phê duyệt phương án thoái vốn theo lô của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty khi có kế hoạch thoái vốn ở các doanh nghiệp khác.

Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty hoặc Chủ tịch công ty quyết định việc bán cổ phần theo lô tại công ty cổ phần do mình làm đại diện chủ sở hữu theo quy định và phương án đã được phê duyệt.

Riêng đối với phương án bán cổ phần theo lô phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sau cổ phần hóa, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định phương án bán sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế. Đối với lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định tỷ lệ tối đa tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó.

Trong đó, nhà đầu tư tham gia mua cồ phần theo lô là các nhà đầu tư có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu đài với DN; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có. Đồng thời hỗ trợ DN để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị DN, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của DN.

Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cố phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô. Trong đó, giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tô chức có chức năng định giá.

Tiền thu từ bán cổ phần theo lô tại công ty cổ phần được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển DN đối với trường hợp bán cổ phần theo lô tại các công ty cổ phần do các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu (sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng).

Đồng thời, tiền thu từ bán cổ phần theo lô tại các công ty cổ phần có vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ sau khi trừ giá trị vốn đầu tư của DN, chi phí chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, số tiền còn lại được xác định vào thu nhập hoạt động tài chính của DN./.

N.P