Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong mọi thời điểm, phải luôn để cử tri thấy hoạt động của QH là mạch nguồn không ngừng tuôn chảy.

Vào những ngày tới đây, QH khóa XIV sẽ về đích, một nhiệm kỳ thành công, ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của nhân dân, đất nước. Những quyết sách của QH khóa XIV luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước.

72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật đã được thông qua tại nhiệm kỳ này. Có những đạo luật giữ vị trí, vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật. Có những luật hoặc chính sách mới lần đầu tiên được ban hành, tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách mang tính đột phá, thể hiện tính kịp thời, sự quyết liệt, tạo hành lang pháp lý về đổi mới tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Không chỉ là những con số, hoạt động lập pháp của QH nhiệm kỳ qua đã góp phần khẳng định được yếu tố hoàn thiện thể chế và là một khâu đột phá của quá trình phát triển đất nước, góp phần tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trên 4 định hướng lớn gồm: hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, không chỉ đưa ra công trình quan trọng, có tầm ảnh hưởng lâu dài với quá trình phát triển đất nước, điểm mới nổi bật hơn, rõ hơn, khác biệt hơn các khóa trước là ngay từ đầu nhiệm kỳ, QH đã đưa ra thảo luận, xem xét, quyết định Chương trình đầu tư công trung hạn 5 năm. Việc QH xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giúp hình thành được bức tranh tổng thể những dự án, công trình quan trọng quốc gia, những dự án mà Nhà nước phải đầu tư ngân sách trong cả nhiệm kỳ. Qua đó, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, có sự giám sát của 63 đoàn đại biểu QH, tức là của cử tri và nhân dân, chống được những hiện tượng như cơ chế xin - cho và cả những tồn tại mà trước đây cử tri, nhân dân chưa bằng lòng.

Và đổi mới để lại ấn tượng sâu sắc nhất của QH khóa XIV đó là việc thực hiện thông điệp của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra từ đầu nhiệm kỳ, chuyển từ QH tham luận là chủ yếu sang một QH thảo luận và tranh luận. Nhiều đại biểu QH các khóa trước chia sẻ, họ rất bất ngờ khi ngay từ kỳ họp thứ hai, các đại biểu, kể cả đại biểu lần đầu tham gia QH cũng đã thảo luận, tranh luận rất tích cực, sâu sắc, như các đại biểu đã dày dạn kinh nghiệm. Tranh luận ngày càng gọn, rõ. Thảo luận sâu sắc, hỏi ngắn gọn, rõ ràng.

Trước đây, đại biểu QH muốn tranh luận lại sẽ phải đăng ký, khi đó, tên nằm cuối ở bản danh sách đăng ký phát biểu sẽ khó có cơ hội để thực hiện. Nhưng trong nhiệm kỳ Khóa XIV, các đại biểu QH được tạo điều kiện đăng ký tranh luận ngay, giúp không khí hội trường rất cởi mở. Từ không khí làm việc dân chủ, cởi mở tại “hội trường Diên Hồng”, đã có nhiều ý kiến phân tích rất sâu sắc, đáp ứng được sự mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân được đưa ra… Mặc dù QH khóa XIV đạt nhiều thành tựu, song như trăn trở của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu: “chúng ta vẫn còn nhiều điều nợ dân”.

Đoàn Trần