Theo đó, CtyCp Chứng khoán Maritime Bank bị phạt 60 triệu đồng do đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Công ty còn bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán: Công ty thực hiện mua các loại trái phiếu với giá trị lớn hơn 70% vốn chủ sở hữu, quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Đến cuối các ngày giao dịch mua trái phiếu, Công ty đã khắc phục hành vi vi phạm).

Công ty cũng bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ: Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đối với một khách hàng của Công ty vượt quá 3% vốn chủ sở hữu, quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Đến ngày 11/6/2015, Công ty đã khắc phục hành vi vi phạm).

UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với CtyCP Chứng khoán SJC do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Các mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán./.

Hồng Quyên