rừng

Đây là dự án nhằm phục hồi và quản lý bền vững diện tích rừng phòng hộ và cải thiện sinh kế tại 11 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận), theo quy định tại Hiệp định vay số VN11-P9 giữa JICA và Chính phủ Việt Nam ký ngày 30/3/2012 (Hiệp định vay).

Theo sự uỷ nhiệm của Bộ Tài chính, Vietcombank - ngân hàng được uỷ quyền thực hiện các nghiệp vụ thanh toán đối ngoại, có trách nhiệm ký thoả ước Ngân hàng với phía nước ngoài trên cơ sở của Hiệp định vay vốn JICA và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong nước cần thiết để thanh toán cho các Hợp đồng thuộc Dự án - mở Tài khoản đặc biệt (TKĐB) bằng tiền Yên Nhật và tài khoản lãi của TKĐB tại Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản. Vietcombank chỉ thực hiện các giao dịch từ các tài khoản này theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Vốn vay JICA dùng để cấp phát cho Dự án phải được hạch toán đầy đủ kịp thời vào NSNN. Nguyên tắc hạch toán qua ngân sách là ghi thu, ghi chi Ngân sách Trung ương hoặc ghi thu Ngân sách Trung ương, ghi chi bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách địa phương.

Hàng năm UBND tỉnh, Ban quản lý dự án trung ương báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNN về tiến độ thực hiện Dự án, tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn vay;

Ban quản lý dự án trung ương tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình quản lý và sử dụng vốn vay, tài sản được mua sắm bằng ngân sách Dự án của các địa phương. Nếu phát hiện trường hợp sử dụng vốn vay, tài sản Dự án không đúng với quy định thì sẽ thu hồi số vốn đã chuyển, tài sản Dự án hoặc tạm ngừng chuyển vốn để có biện pháp xử lý thích hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 9/10/2013./.

PĐT