Cụ thể, Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định các bộ, cơ quan ngang bộ quản lí chuyên ngành có trách nhiệm thống nhất với Bộ Công Thương về danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã số HS để công bố mã số HS của hàng hóa theo mã số HS trong Biểu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đối với danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo đó, có 8 bộ, ngành phải ban hành danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành gồm: Bộ Công Thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện Nghị định 187 cũng là một trong những biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa XNK. Vì vậy, mới đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhiều lần có văn bản đề nghị các bộ, ngành phối hợp ban hành danh mục hàng hóa XNK phải có giấy phép chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 187 nhưng tiến độ vẫn còn chậm.

Theo Cục Giám sát quản lí về hải quan (Tổng cục Hải quan), đến nay, mới có 2 bộ, ngành hoàn thành ban hành danh mục theo Nghị định 187 là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải. Các Bộ còn lại như Bộ Công Thương vẫn còn nhiều danh mục hàng hóa chưa ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông có 6 danh mục hàng hóa XNK phải ban hành nhưng đến nay mới ban hành được 1 danh mục.

Đặc biệt, 4 bộ chưa ban hành danh mục hàng hóa XNK phải quản lí theo giấy phép chuyên ngành gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Văn hóa, thể thao và du lịch; Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều nhóm mặt hàng nhất với 5 nhóm hàng XK và 13 nhóm hàng nhập khẩu./.

Diệu Hoa