Đây là nội dung tại Thông tư 135/2015/TT-BTC quy định Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), sau khi được chuyển đổi từ Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30.6.2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15.10.2015 và thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 8.6.2011 trước đó. DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt Về loại hình doanh nghiệp, DTAC là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Do đó, DATC tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và Điều lệ này. Đồng thời, DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg ngày 6.4.2004 của Thủ tướng Chính phủ. Về mục tiêu hoạt động, DATC hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại DATC và vốn của DATC đầu tư tại các doanh nghiệp khác; và hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao. Theo Điều lệ ban hành kèm Thông tư 135, vốn điều lệ của DATC là 6.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của DATC thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ, DATC phải điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định. Thông tư nêu rõ, Nhà nước là chủ sở hữu của DATC. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với DATC. Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo phân công, phân cấp của Chính phủ. Hội đồng thành viên DATC là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại DATC và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn góp của DATC. DATC được mua những khoản nợ và tài sản nào? Tại Điều 12, Điều lệ tổ chức và hoạt động quy định, DATC được mua các khoản nợ, tài sản mà chủ nợ, chủ tài sản có nhu cầu bán. DATC còn được thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Điều lệ này trên nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Về nguyên tắc trong hoạt động mua nợ và tài sản, đối với hoạt động mua nợ, tài sản để kinh doanh, thì phương án mua nợ, tài sản phải đảm bảo có hiệu quả kinh tế, có phương án thu hồi vốn khả thi, bảo toàn và phát triển vốn. Giá mua nợ, tài sản do DATC xác định trên nguyên tắc đảm bảo khả năng sinh lời của phương án mua nợ, tài sản. Đồng thời, khoản nợ và tài sản có đủ hồ sơ pháp lý chứng minh quyền chủ nợ, quyền chủ sở hữu tài sản. Mặt khác, việc mua nợ, tài sản chỉ thực hiện khi có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy trình do Hội đồng thành viên DATC ban hành. Bên cạnh đó, việc mua nợ, tài sản có thể thực hiện cho từng khoản nợ, tài sản hay theo nhóm gồm nhiều khoản nợ, tài sản khác nhau của cùng một chủ nợ, chủ tài sản hoặc của nhiều chủ nợ, chủ tài sản. Đối với hoạt động mua nợ, tài sản theo chỉ định, DATC có trách nhiệm xây dựng phương án mua nợ, tài sản theo quy định tại Điều lệ này và đảm bảo phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xem đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC ban hành kèm Thông tư 135 tại đây.

D.T