BKTTW

Hội thảo "Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới" diễn ra ngày 25/8.

Quản lý đất đai còn nhiều bất cập

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai 2013, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng như tài nguyên đất được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn; an ninh lương thực được đảm bảo; đất cho sản xuất, phát triển đô thị, quốc phòng, an ninh được phân bổ hợp lý hơn; thị trường bất động sản mở rộng… Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; gắn kết công tác quy hoạch, kế hoạch với khai thác sử dụng đất. Việc phân cấp, phân quyền được coi trọng, bước đầu khắc phục tình trạng lãng phí...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế, bất cập như nguồn lực về đất đai phát huy chưa đúng tiềm năng, sử dụng đất đai còn lãng phí, chưa hiệu quả. Tích tụ, tập trung ruộng đất chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Công tác quản lý và sử dụng đất vẫn còn nhiều hạn chế. Quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập; chưa thực sự có sự thống nhất cao từ Trung ương tới địa phương; chưa thực sự công khai, minh bạch và dựa trên cơ chế thị trường. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển chưa thực sự ổn định, thiếu minh bạch…

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến, thảo luận để làm rõ thêm một số vướng mắc, hạn chế và tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đặc biệt là quan điểm, định hướng và một số giải pháp mang tính đột phá về quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới như: Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; làm rõ nội hàm của Nhà nước thống nhất quản lý, quyền chủ sở hữu của người dân; hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất đai đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia thống nhất, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý đất đai; phát triển thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất thực sự trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng và hiệu quả; kết nối, liên thông với thị trường các nhân tố sản xuất khác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai cho phát triển.

Làm rõ nội hàm Nhà nước thống nhất quản lý đất đai

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh, các đại biểu đã phân tích, làm rõ, thống nhất nhận thức về một số vấn đề lý luận về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản, hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu.

"Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam là sản phẩm của lịch sử phát triển khách quan. Chủ thể lợi ích trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lực, vậy nên nhân dân bảo vệ đất đai và sẽ định đoạt lợi ích phải thuộc về nhân dân trước hết, trên hết. Các quan hệ về thị trường trong lĩnh vực đất đai sẽ được vận hành thông suốt trên nền tảng sở hữu toàn dân về đất đai xét về cả lý luận cũng như thực tiễn."- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định.

Từ những phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị ban tổ chức, tổ biên tập tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW nghiên cứu, tiếp thu tối đa để xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và xây dựng Nghị quyết mới trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, đề nghị các lãnh đạo ban, bộ, ngành, các nhà quản lý, chuyên gia tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến quý báu cho Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đề án quan trọng này.

Dương An