Chính thức có chức năng cảnh báo chống ùn tắc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Kết nối 100% thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Theo dự thảo, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia giữa các bên liên quan, bao gồm: giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức; giữa Việt Nam với cơ quan, tổ chức nước ngoài để thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử.

Thông tin, dữ liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được lưu trữ, quản lý theo cơ sở dữ liệu tập trung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và đảm bảo khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng cho các bên liên quan.

Dự tính các thông tin sẽ kết nối và chia sẻ theo Cơ chế một cửa quốc gia

Phạm vi thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm: thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan nhà nước, tổ chức cung cấp, chia sẻ; thông tin liên quan đến hành khách, hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; thông tin trao đổi giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử.

Tại dự thảo được phát ra, Bộ Tài chính đã thống kê danh mục thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cụ thể gồm: Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực an ninh do Bộ Công an cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục I.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại do Bộ Công thương cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục II.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục III.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục IV.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục V.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục VI.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực lao động, xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục VII.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực ngoại giao do Bộ Ngoại giao cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục VIII.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục IX.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực quốc phòng do Bộ Quốc phòng cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục X.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XI.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XII.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XIII.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XIV.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XV.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XVI.

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XVII.

Danh mục thông tin ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XVIII.

Danh mục thông tin Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XIX.

Danh mục thông tin các tổ chức cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XX.