Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được thanh tra, kiểm toán tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới, các đơn vị được thanh tra, kiểm toán triển khai thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012.

Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với bộ, cơ quan trung ương; tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị cho đến khi nhận được báo cáo của đơn vị; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, KTNN đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cụ thể, đối với việc xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị, Bộ Tài chính đề nghị cần tập trung chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại về quản lý tài chính - ngân sách và quản lý tài sản của Nhà nước đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị đối với quyết toán ngân sách năm 2012 và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN.

Các cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán NS lưu ý đôn đốc, xử lý những kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với quyết toán NSNN các năm trước và đối với quyết toán NSNN năm 2012 chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần; các bộ, ngành, địa phương phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm đối với các vi phạm chưa xử lý xong.

Đối với kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính: Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng các quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính - ngân sách không còn phù hợp thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật theo kết luận đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị đối với quyết toán ngân sách năm 2012. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, các cơ quan nói trên gửi báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách năm 2012, bao gồm cả kết quả thực hiện các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý tài chính - ngân sách về Bộ Tài chính trước ngày 30/11/2014. Đồng thời, gửi kèm cả các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách theo đúng kết luận của cơ quan kiểm toán để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện các kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2012 bao gồm cả các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát số kiến nghị. Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của KTNN, đề nghị tiếp tục có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và cơ quan KTNN trước ngày 30/11/2014.

Sau thời điểm 30/11/2014, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị KTNN đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2012, báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính Phủ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, tháng 05/2015./.

N.P