Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch cho Chương trình ARD- SPS năm 2013 đối với tỉnh Đắk Nông là 4 tỷ đồng và tỉnh Lào Cai là trên 842 triệu đồng.

Bộ Tài chính đề nghị hai tỉnh rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện Chương trình và hạch toán, quyết toán vào số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP năm 2013 theo quy định.

H. Minh