Cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn các quy định về loại tài sản này

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ- CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định này, cũng như thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải công khai, minh bạch
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản khoa học công nghệ. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 32/CT- TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Bộ Tài chính có Công văn số 14504/BTC- QLCS về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong quản lý tài sản công, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ và khoa học sử dụng vốn nhà nước.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, qua tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, việc triển khai thực hiện các văn bản nêu trên tại các bộ, ngành, địa phương đã thu được những kết quả ban đầu, song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải khắc phục.

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhưng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được giao tài sản không sử dụng để ứng dụng, thương mại hóa hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng năm theo quy định.

Do đó, để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác, xử lý tài sản và ứng dụng, thương mại bán kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng loại tài sản này cho các đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Đặc biệt là các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước và cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ về khoa học công nghệ; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Khoa và Công nghệ khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu về tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, ban hành đầy đủ quy trình về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản theo quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ- CP của Chính phủ.

Phải thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản

Để việc quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được minh bạch, công khai, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc trang bị tài sản đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ đúng mục đích; thực hiện lập, mở sổ theo dõi riêng tài sản, quản lý, lưu trữ hồ sơ về tài sản theo quy định; đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài san theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm kê và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải công khai, minh bạch
Việc giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải công khai, minh bạch. Ảnh minh họa

Khi nhiệm vụ kết thúc, các tổ chức, cá nhân chủ trì phải thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật.

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), không để thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý kết quả sử dụng, thương mại hóa.

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhưng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được giao tài sản không sử dụng để ứng dụng, thương mại hóa hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng năm theo quy định. Việc chấp hành chế độ báo cáo và hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa kết quả được xem xét, đánh giá kỹ khi xét giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ ngân sách cấp, đại diện phần quyền chủ sở hữu đối với phần tài sản thuộc về nhà nước của nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, các tổ chức, cá nhân được giao tài sản; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), không để thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của nhà nước.