Trước những bất cập về quản lý, sử dụng đất rừng tại huyện Sóc Sơn trong thời gian qua, UBND Tp. Hà Nội vừa có chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục tồn tại về quản lý đất rừng tại đây.
Theo đó, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công bố công khai, rộng rãi để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết đầy đủ thông tin về quy hoạch rừng đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, triển khai việc cắm mốc giới trên bản đồ và trên thực địa, xác định ranh giới đất rừng theo quy hoạch trên thực địa theo dự án đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại quyết định 136/QĐ-KHĐT ngày 12/7/2012. Trước mắt, huyện Sóc Sơn sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thuê đo đạc bản đồ, xác định ranh giới đất rừng với đất khu dân cư nông thôn trên thực địa.

Trên cơ sở kết quả việc cắm mốc giới, xác định ranh giới các loại đất, UBND huyện Sóc Sơn thống kê chi tiết và phân loại các dạng sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối tượng, hạn mức sử dụng đất) theo quy định của pháp luật./.

TN