Nguyễn Hùng Minh

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Văn Tuấn

Năm 2016, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức phát động phong trào thi đua với các chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết”; “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016”...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị thành viên trong Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành quả chung của đất nước.

Qua việc phát động các phong trào thi đua, các đơn vị thành viên của khối đã cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với các chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, khảo sát, các đơn vị thành viên trong khối đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, với nhiều chuyển biến rõ nét từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở.

Khối các bộ, ngành tổng hợp gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời cũng trao đổi về kinh nghiệm, cách làm và đề xuất nhằm nâng cao công tác thi đua khen thưởng, mang lại hiệu quả cao. Cụ thể:

Nội dung phong trào thi đua của một số đơn vị chưa thực sự đa dạng, phong phú, cần cụ thể hoá hơn, bám sát yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Một số đơn vị chưa thực sự chú trọng tổ chức các phong trào thi đua đột xuất, các đợt thi đua ngắn ngày nhằm vào các nhiệm vụ, lĩnh vực quan trọng, cấp bách.

Ngoài ra, hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng của một số đơn vị cơ sở (thuộc đơn vị thành viên khối) chưa đồng bộ. Sự phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ…

Trên cơ sở thực tiễn và qua kiểm tra, khảo sát đợt 1 và đợt 2/2016, các thành viên Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp kiến nghị với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sớm ban hành văn bản hợp nhất, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực này, tạo thuận lợi cho công tác thi đua khen thưởng; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng ...

6 tháng cuối năm, các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục thực hiện giao ước thi đua đã ký với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân điển hình tiên tiến.

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 23 đề án (trong đó: có 15 nghị định, 18 quyết định); ban hành 74 thông tư, thông tư liên tịch. Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động với 73 giải pháp cụ thể và được chi tiết thành 118 sản phẩm đầu ra.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã rà soát bãi bỏ 31 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi bổ sung 40 TTHC, quy định mới 1 TTHC; hoàn thành đơn giản hóa TTHC lĩnh vực hải quan liên quan đến giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý cư dân; đã kết nối thực hiện 31 TTHC thông qua cơ chế một cửa quốc gia với 9/14 bộ.


Văn Tuấn