Trên cơ sở đề nghị hỗ trợ và báo cáo quyết toán kinh phí của tỉnh Phú Thọ, Bộ Tài chính quyết định hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách tỉnh Phú Thọ số tiền là 7,714 tỷ đồng, để tỉnh có nguồn khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do cơn bão số 4 và số 5 năm 2012 gây ra.

Đồng thời, cũng tại Quyết định trên, Bộ Tài chính yêu cầu thu hồi số kinh phí tạm ứng 8 tỷ đồng trước đó đã tạm ứng cho tỉnh để khắc phục hậu quả bão lũ năm 2012.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc nhà nước chuyển số dư tạm ứng 7,714 tỷ đồng trên thành thực thu NSĐP theo quy định và sử dụng NSĐP hoàn trả NSTW tạm ứng kinh phí còn thừa 286 triệu đồng.

UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành./.

Luyện Vũ