TV53

Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 22/2.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách và Luật không có quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, tại Tờ trình số 60/TTr-CP, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách trong HĐND TP. Trong đó, 3 đại biểu là lãnh đạo HĐND thành phố (gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch); mỗi Ban của HĐND thành phố bố trí 4 đại biểu (gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách). Như vậy, so với quy định của Luật, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu (trong đó, tăng 1 Phó Chủ tịch HĐND, 4 Phó Trưởng ban và 4 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 Ban của HĐND).

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật, trong bối cảnh TP Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố. Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như TP Đà Nẵng và TP HCM).

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần bổ sung không nhiều, việc bố trí tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính của TP Hà Nội. Vì vậy, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất này của Chính phủ.

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, trong nhiệm kỳ 2016-2021, TP Hà Nội đã vận dụng thực hiện chế độ chính sách đối với Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND theo Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Theo đó, ngoài chế độ lương theo ngạch bậc như đối với công chức thì Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND TP được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm bằng 0,6 lần mức lương cơ sở (được cân đối trong dự toán ngân sách chi cho hoạt động của HĐND TP).

Về nội dung này, cơ quan thẩm tra cho rằng, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND TP trực thuộc Trung ương là một chức danh mới, chưa được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương mà mới chỉ được quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Trong hệ thống thang, bảng lương hiện nay chưa có quy định về lương, phụ cấp và chế độ chính sách cho chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND. Dự thảo Đề án các chức danh, chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở và dự thảo Đề án cải cách tiền lương do Ban Tổ chức Trung ương đang chuẩn bị cũng chưa có quy định về vị trí và mức lương dành cho chức danh này. Do đó, để tạo cơ sở pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dương An