hoi nghi bao chi

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu dự Hội nghị.

Bám sát định hướng, chủ động , sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Phần lớn các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí đã bám sát định hướng chính trị tư tưởng , tích cực , chủ động và có nhiều sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền. Các cơ quan báo chí tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo chí tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, các nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Báo chí phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội.

Báo chí tuyên truyền đậm nét, sinh động các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2014. Các cơ quan báo chí tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống " diễn biến hòa bình", phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Báo chí đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế- xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Hằng ngày, hằng giờ, bám sát thực tiễn cuộc sống, báo chí phản ánh sinh động mọi vấn đề liên quan đến đời sống của người dân.

Thông tin trên báo chí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với nội dung tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục. Đó là: Một số cơ quan báo chí còn xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu, chạy theo lối làm báo thiếu tính chuyên nghiệp, nặng về thông tin những mặt trái , tiêu cực; thông tin giật gân, câu khách, nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, một số báo điện tử, trang thông tin điện tử .

Một số thông tin trên báo chí không chuẩn xác , sai sự thật , thiếu tính xây dựng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước, xã hội, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Công tác chỉ đạo, định hướng , xử lý thông tin, trong một số trường hợp, chưa thực sự nhạy bén; chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình.

Công tác quy hoạch báo chí chưa bảo đảm tiến độ. N hiều cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chưa thật sự làm tốt việc chăm lo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, phóng viên; chưa quan tâm đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ…

Một số lãnh đạo cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí chưa đề cao trách nhiệm, non yếu về năng lực quản lý, để cơ quan báo chí mình yếu kém, sai phạm , nhưng thiếu biện pháp chấn chỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương thành tích của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí , cùng toàn thể những người làm công tác báo chí , công tác thông tin đối ngoại , tuyê n truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trong cả nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của báo chí trong năm qua.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Năm 2015 , tình hìn h thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

Với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình, báo chí tiếp tục tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết , chỉ thị, kết luận của Đảng , Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về tă ng cường quốc phòng , an ninh , mở rộng đối ngoại , phát triển văn hóa - xã hội, về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn chấn trong toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân bước vào đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2015 của báo chí, trong đó, chú trọng việc tập hợp, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta hướng về Đại hội , thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời chủ động , kiên quyết đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, nhất là những thông tin xấu độc trên mạng Internet do các thế lực thù địch, phản động tung ra hòng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, chống phá Đại hội Đảng của chúng ta.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý cần tạo chuyển biến thực sự trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của báo chí; thực hiện quyết liệt hơn việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí , gắn với rà soát, quy hoạch báo chí theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý gắn với xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, nhất là đối với các trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông, dịch vụ trên Internet; chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan .

Các cơ quan báo chí t hực hiện tốt việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí một cách căn bản, toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới cắm mốc

Đề cập về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc , đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong năm 2015, cần nghiên cứu đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền thành tựu đổi mới của đất nước, giới thiệu quảng bá văn hóa , hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta.

Đầu tư cho công tác thông tin đối ngoại, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan làm công tác thông tin đối ngoại, các cấp ủy đảng và đại sứ quán ở các nước; nâng cao chất lượng nội dung thông tin, kịp thời cung cấp thông tin ở trong nước cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ, hình thức phong phú, hấp dẫn.

Các cơ quan nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác phát hành sách, báo, tạp chí…, phát huy thế mạnh của cộng đồng làm công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân. Tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn của Dân tộc, hoạt động của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, quần chúng ta ở ngoài nước; cung cấp thông tin để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chiến tranh tâm lý, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục xây dựng và củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Nâng cao chất lượng dự báo tham mưu chiến lược, triển khai có hiệu quả Kết luận 16-KL/TW , ngày 14-02-2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị tập trung chỉ đạo tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo ; về phát triển kinh tế biển gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Các cơ quan báo chí tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở các tỉnh có đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, hoà bình với các nước láng giềng .

Tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ của báo chí trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh: năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, báo chí cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị những người làm báo cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Những người làm báo cần không ngừng trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm nhất của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2015. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng nói chung và báo chí nói riêng.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thực hiện tốt hơn công tác rà soát, kiểm tra thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, thực hiện tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm gắn với rà soát, xây dựng quy hoạch báo chí.

Các cơ quan chủ quản cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách của mình.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, các nhà báo phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các giải pháp đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị, đưa đến công chúng những thông tin và kiến giải chuẩn xác, nhanh, sinh động, hấp dẫn và đầy tinh thần trách nhiệm.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan báo chí cần tiếp tục xây dựng, bổ sung chính sách, pháp luật và sửa đổi Luật báo chí nhằm tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi hơn cả về tác nghiệp, mô hình hoạt động, thông tin, tuyên truyền, tạo nguồn thu tài chính... cũng như nhiều vấn đề mới đã và đang đặt ra trong thực tiễn đời sống báo chí./.

Hương Thủy/TTXVN