Theo thông tin từ HNX, tiền thân của VTX là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại được thành lập năm 1981, tới năm 2005 công ty chính thức hoạt động với mô hình công ty cổ phần. Hiện tại VTX đang có vốn điều lệ là hơn 23,5 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của VTX là giao nhận vận tải, kho bãi và kinh doanh thương mại. Công ty sở hữu hơn 60.000 m2 đất để kinh doanh kho bãi, nhà xưởng như kho văn phòng đặt tại phường Máy Chai (TP. Hải Phòng) có diện tích sử dụng hơn 15.000 m2; kho tại Đông Anh (Hà Nội) có diện tích sử dụng đạt 15.279 m2…

Kết quả kinh doanh năm 2018 – 2019:

Chỉ tiêu

2018

2019

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

28,3

28,1

Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng)

165,5

164,1

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

4,8

3,9

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

2,94

2,43

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)

17,13

14,08

Cổ tức (%)

15

15

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

12.080

11.972

Doanh thu 2 năm 2018 và 2019 của công ty lần lượt đạt 163,2 tỷ đồng và 161 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2 năm 2018 và 2019 lần lượt đạt 4,48 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và năm 2021, VTX dự kiến đạt doanh thu thuần 129 tỷ đồng vào năm 2020, giảm 20,23% so với năm 2019 và đạt doanh thu thuần năm 2021 là 141,9 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020./.

D.T