Bộ Tài chính cho biết, theo Đề cương Dự án, việc đầu tư, trang bị cho khoa giải phẫu bệnh ở tuyến trung ương còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu các phương tiện hiện đại để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của lâm sàng.

Đồng thời, hầu hết các cơ sở giải phẫu bệnh ở các bệnh viện lao và bệnh phổi ở tuyến cơ sở trên toàn quốc đều rất hạn chế cả về trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và năng lực chuyên môn. Hiện nay cũng chưa có dự án nào đã và đang được triển khai để hỗ trợ nâng cao năng lực của các khoa giải phẫu bệnh tại các bệnh viện lao và bệnh phổi tuyến trung ương và địa phương. Vì vậy về nguyên tắc, Bộ Tài chính nhất trí với chủ trương đầu tư của Dự án.

Theo dự thảo Đề cương, ngoài việc đầu tư 02 phòng xét nghiệm Giải phẫu bệnh tại tuyến Trung ương, Dự án còn đầu tư thêm 08 phòng xét nghiệm cơ bản về Giải phẫu bệnh tại 08 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Khánh Hòa, Thái Nguyên.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&ĐT nêu rõ căn cứ lựa chọn địa phương để thực hiện đầu tư cho các phòng xét nghiệm, và căn cứ đề xuất cơ cấu đầu tư tập trung chủ yếu cho khối các bệnh viện trung ương (đầu tư 1.543.860 Euro cho thiết bị và 168.000 Euro cho đào tạo) trong khi tuyến địa phương tương ứng là 269.474 Euro cho thiết bị và 31.000 Euro cho đào tạo. Đồng thời, bổ sung các hoạt động cụ thể của Dự án được chia thành từng giai đoạn, tương ứng với các kết quả đầu ra, và bổ sung dự kiến phân bổ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của Dự án theo từng cấu phần hoạt động.

Cơ quan chủ quản của dự án Hỗ trợ xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi tại Việt Nam là Bộ Y tế, chủ dự án dự kiến: Bệnh viện Phổi Trung ương.
Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 03 năm (2015-2018).Tổng vốn dự kiến của Dự án: 2.312.334 Euro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Luxembourg là 2.012.334 Euro, vốn đối ứng là 300.000 Euro do Bộ Y tế tự bố trí.
Mục tiêu của Dự án tập trung vào việc xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi ở tuyến trung ương và tuyến địa phương, đáp ứng yêu cầu khoa học công nghệ cao về ghép phổi và điều trị ung thư phổi ở mức phân tử.

Vũ Luyện