Quyết định bổ sung kinh phí của Bộ Tài chính căn cứ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013; quyết định của Bộ Tài chính về ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp đợt 2 và đợt 3 năm 2013 đối với hộ cá nhân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Bến Tre thực hiện rút dự toán số tiền nêu trên theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2013; đồng thời thực hiện thanh toán phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định./.

Nhật Nam