Quang cảnh lễ ký.
Quang cảnh lễ ký.

Tiếp nối những thành công và kết quả đạt được của các nội dung hợp tác trong giai đoạn 5 năm (2019-2023), Cục Bảo vệ Thực vật và CropLife Việt Nam thống nhất triển khai dự án hợp tác giai đoạn 5 năm tiếp theo với hướng tiếp cận toàn diện, sâu rộng và dài hạn hơn nhằm hỗ trợ ứng dụng một cách bền vững và có trách nhiệm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại Việt Nam, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống về quản lý và sử dụng các giải pháp BVTV.

Việc ký kết chương trình hợp tác “Khung Quản lý thuốc BVTV bền vững” năm 2024 đánh dấu hai bên sẽ chính thức cụ thể hoá và triển khai các hoạt động theo khuôn khổ hợp tác này.

Các nội dung chính được thực hiện năm 2024 gồm: rà soát, đánh giá và kiện toàn hệ thống chính sách quản lý và sử dụng thuốc BVTV một cách khoa học, tiên tiến, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và quy định của các nước; đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp tiên tiến về thuốc BVTV; xây dựng các nền tảng, đào tạo, tập huấn và đổi mới phương thức tiếp cận nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông về vai trò của thuốc BVTV, ứng dụng các giải pháp mới và kết quả hợp tác giữa Cục và Croplife VN trong việc triển khai khung quản lý thuốc BVTV bền vững.

Các kết quả dự kiến sẽ góp phần nâng cao năng lực của ngành, đảm bảo các mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của Bộ Nông nghiệp & PTNT như chuyển giao kỹ thuật phát triển; đào tạo chuyên môn cho nông dân; nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện chính sách quản lý tương ứng với kinh tế toàn cầu và xây dựng đội ngũ chuyên gia nòng cốt./.