Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Trải qua các thời kỳ, Đảng luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”./.

TTXVN