Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?
Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?
Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật./.

Hanoimoi.com.vn