Infographics: So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Infographics: So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 2
Infographics: So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 3

TTXVN