Trong đó, thu nội địa trừ tiền sử dung đất đạt hơn 6.703 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán phấn đấu, bằng 110,1% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả khoản thu từ lợi nhuận của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thu tiền sử dung đất, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 99,9% dự toán pháp lệnh,đạt 99,7% dự toán phấn đấu.

Cũng theo Cục thuế Khánh Hòa, 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt trên 92% dự toán pháp lệnh như: thu công nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 104,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 104,8%; thu tiền sử đất nông nghiệp đạt 145,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 180,3%; thu tiền cho thuê mặt nước đạt 178,5%; thu khác ngân sách đạt 124,6%.../.

Minh Đức