Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre, báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2021 đã được đơn vị tổng hợp từ 435 báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I trong toàn tỉnh. Trên cơ sở các báo cáo đầu vào này, KBNN Bến Tre đã tiến hành tổng hợp BCTCNN đảm bảo rõ ràng, minh bạch các thông tin tài chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình UBND cấp tỉnh, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế hiện nay của địa phương.

Kho bạc Nhà nước Bến Tre: Cải thiện, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước năm 2021
Chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Bến Tre đã được nâng cao. Ảnh TL minh họa

So với BCTCNN các năm trước, BCTCNN năm 2021 của tỉnh Bến Tre được tổng hợp theo quy định mới tại Thông tư số 39/2021/TT - BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT - BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập BCTCNN đã phân loại chi tiết hơn phần tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình theo từng nhóm loại tài sản… Do đó, một số đơn vị xác định nhầm lẫn giữa 2 loại tài sản này đã kịp thời hạch toán điều chỉnh và đưa phần tài sản sai về đúng giá trị thực.

Thông tư số 39/2021/TT- BCT của Bộ Tài chính ra đời đã giúp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc lập BCTCNN. Theo đó, BCTCNN năm 2021 đã có chất lượng cao hơn rất nhiều BCTCNN của những năm trước.

Một điểm đặc biệt trong quy định tại Thông tư số 39 đã giúp nâng cao chất lượng BCTCNN được KBNN Bến Tre chỉ ra đó là, trước đây, tài sản kết cấu hạ tầng chưa được cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, chưa đầy đủ thông tin, nhiều chỉ tiêu chưa được phản ánh, theo dõi trên sổ kế toán. Thông tư số 39 đã giao trách nhiệm lại cho các đơn vị trực tiếp theo dõi để báo cáo phần tài sản này. Theo đó, các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương như Sở Tài chính tình Bến Tre, UBND cấp huyện đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của mình, từ đó có sự quan tâm hạch toán đầy đủ vào bộ sổ kế toán, chủ động trong công tác tổng hợp và báo cáo tài sản hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.