Ông Vũ Trọng Cường - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai cho biết, ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công.

Kho bạc Nhà nước Lào Cai từ chối nhiều món chi ngân sách không hợp lệ
Công chức Kho bạc Nhà nước Lào Cai đang thực hiện tra soát, đối chiếu số liệu với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Theo đó, KBNN Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn. Tính đến hết tháng 2/2023, tổng thu NSNN trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.131 tỷ đồng, bằng 13% dự toán trung ương giao và bằng 9% so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa 1.023,6 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 107,4 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 2/2023, KBNN Lào Cai đã thực hiện kiểm soát 1.578,8 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 13% dự toán năm trung ương giao và bằng 8% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (trong đó, chi ngân sách trung ương 201 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 1.377,8 tỷ đồng).

Với vai trò là cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán vốn ngân sách, KBNN Lào Cai đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, vừa đảm bảo đúng kỷ luật, kỷ cương, vừa đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo báo cáo từ KBNN Lào Cai, tính đến hết tháng 2/2023, đơn vị đã thực hiện kiểm soát 1.578,8 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 13% dự toán năm trung ương giao và bằng 8% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (trong đó, chi ngân sách trung ương 201 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 1.377,8 tỷ đồng).

Xác định giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư được giao sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, KBNN Lào Cai đã tăng cường kiểm soát chi đầu tư, chủ động phối kết hợp với các sở, ban ngành liên quan đề xuất các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

Theo đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2022 của tỉnh lũy kế đến 28/2/2023 là 5.725 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 96% kế hoạch UBND tỉnh giao. Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 đến hết tháng 2/2023 là 328 tỷ đồng; bằng 6% kế hoạch Chính phủ giao và bằng 5% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Qua công tác kiểm soát chi, KBNN Lào Cai đã từ chối thanh toán và yêu cầu các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư… bổ sung hồ sơ, tài liệu theo quy định trên 2.000 món chi.

Để kiểm soát các nguồn chi đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, Giám đốc KBNN Lào Cai cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.../.