Năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam đã triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra (TTKT), trong đó có 4 cuộc thanh tra chuyên ngành và 20 cuộc kiểm tra nội bộ, vượt 33% kế hoạch năm (24/18 cuộc). Ngoài ra, KBNN Quảng Nam đã thực hiện kiểm tra tại 17 đơn vị KBNN cấp huyện về an toàn công nghệ thông tin.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam ngăn chặn vi phạm, cảnh báo rủi ro qua thanh tra, kiểm tra
Kho bạc Nhà nước Quảng Nam ngăn chặn vi phạm, cảnh báo rủi ro qua thanh tra, kiểm tra. Ảnh: CTV

Báo cáo từ KBNN Quảng Nam cho biết, qua công tác thanh tra chuyên ngành, các sai phạm tại các đơn vị sử dụng ngân sách đã được ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, KBNN Quảng Nam đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên 7 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác trên 2 triệu đồng.

Cũng qua thanh tra chuyên ngành, đội ngũ làm công tác thanh tra KBNN Quảng Nam đã tham mưu kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, rủi ro trong công tác quản lý, tạo được sự chuyển biến đối với các đơn vị sử dụng ngân sách về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng NSNN, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi thực hiện kiểm soát qua kho bạc.

Năm 2023, KBNN Quảng Nam đã triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên ngành và 20 cuộc kiểm tra nội bộ, đạt 133%, vượt 33% kế hoạch năm (24/18 cuộc). Ngoài ra, KBNN Quảng Nam đã thực hiện kiểm tra tại 17 đơn vị KBNN cấp huyện về an toàn công nghệ thông tin.

Với công tác kiểm tra nội bộ, thông qua các cuộc kiểm tra và tự kiểm tra, KBNN Quảng Nam đã phát hiện những hạn chế, sai sót và đã có những giải pháp khắc phục kịp thời.

Công tác xử lý sau kiểm tra cũng được KBNN Quảng Nam quan tâm, nên các tồn tại, sai sót đã được khắc phục một cách nghiêm túc, triệt để hơn bằng biện pháp gửi hồ sơ khắc phục theo quy định, đơn vị được kiểm tra (kể cả đơn vị sử dụng ngân sách liên quan đến sai phạm), lập báo cáo giải trình, xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo quy định. Chính vì vậy, đa số các sai sót ít bị lặp đi lặp lại, đảm bảo công tác kiểm soát chi được nâng lên rõ rệt.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam: Ngăn chặn vi phạm, cảnh báo rủi ro qua thanh tra, kiểm tra
KBNN Quảng Nam thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên ngành trong năm 2023. Ảnh TL minh họa.

Cùng với kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giám sát từ xa theo chỉ đạo của KBNN, bao gồm: giám sát định mức tồn quỹ tiền mặt, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc, giám sát phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN tại KBNN Quảng Nam trong năm qua cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2024, KBNN Quảng Nam đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, công tác quản lý kho, quỹ và công tác kế toán, thanh toán; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và phúc tra việc thực hiện kiến nghị của các đợt kiểm tra trước.

Qua kết quả giám sát năm 2023, các đơn vị KBNN trên địa bàn đã chấp hành đúng định mức tồn quỹ tiền mặt, không có đơn vị nào vi phạm vượt số dư định mức quỹ tiền mặt từ 2 ngày trở lên. Hồ sơ quá hạn tiếp nhận, quá hạn xử lý, hồ sơ từ chối và số lần từ chối đã giảm đáng kể.

Theo đó, số hồ sơ quá hạn tiếp nhận, quá hạn xử lý đã giảm dần theo từng tháng. Cụ thể, số hồ sơ quá hạn tiếp nhận đã giảm từ 328 hồ sơ từ đầu năm xuống còn 46 hồ sơ vào cuối năm; số hồ sơ quá hạn xử lý giảm từ 105 hồ sơ từ đầu năm xuống còn 8 hồ sơ vào cuối năm.

Số thông báo từ chối chứng từ của giao dịch viên từ 2 lần trở lên cũng đã giảm rõ rệt, từ 1.563 hồ sơ xuống còn 451 hồ sơ.

Mặt khác, qua giám sát công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN, KBNN Quảng Nam đã phát hiện 106 chứng từ thanh toán trùng lắp (có nội dung và số tiền giống nhau, nhưng thanh toán 2 lần) và đã thu hồi giảm chi ngân sách với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, KBNN Quảng Nam đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, công tác quản lý kho, quỹ và công tác kế toán, thanh toán; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và phúc tra việc thực hiện kiến nghị của các đợt kiểm tra trước.