Theo báo cáo cụ thể của Kho bạc Nhà nước, dự toán chi thường xuyên năm 2022 là 1.112.194 tỷ đồng, không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang.

Kho bạc Nhà nước thanh toán trên 200 nghìn tỷ đồng 2 tháng đầu năm
Công chức Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang thực hiện kiểm soát các nguồn chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: KBNN Đà Nẵng

Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 2/2022 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là 155.000 tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Trong lĩnh vực kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư công, tính đến hết tháng 2/2022, lũy kế thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước là 45.389 tỷ đồng; bằng 9,2% kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao (491.672,2 tỷ đồng); bằng 8,6% kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao (528.723,3 tỷ đồng).

Trong đó, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2022 thanh toán, kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước là 45.358,7 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch vốn năm 2022 (thanh toán vốn trong nước trên 44.542 tỷ đồng; thanh toán vốn nước ngoài trên 816 tỷ đồng).

Lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2022 thanh toán, kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước là 30,1 tỷ đồng, bằng 2,8% kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2022.

Cũng theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đến hết tháng 2/2022 được 32.462 tỷ đồng, đạt 8,1% kế hoạch Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành bình quân năm 2022 là 16,17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,39%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu Chính phủ là 9,32 năm.

Ngoài ra, trong 2 tháng đầu năm, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước cả bằng đồng nội tệ và ngoại tệ; triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2022 và quý I/2022 được Bộ Tài chính phê duyệt; quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.