Tại công văn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu Giám đốc Sở Giao dịch KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi và KBNN cấp huyện trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công thuộc Phòng Kiểm soát chi và KBNN cấp huyện trực thuộc.

Kho bạc Nhà nước thúc đẩy các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Công chức KBNN Nam Định đang thực hiện rà saost, đối chiếu số liệu thanh toán vốn. Ảnh: H.T

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 7143/CT-KBNN ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi trả ngân sách trong tháng cuối năm 2023 và năm 2024 và Công văn số 442/KBNN-KSC ngày 23/1/2024 của KBNN về tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024.

KBNN lưu ý trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Sở Giao dịch KBNN kịp thời báo cáo về KBNN (Vụ Kiểm soát chi) để giải quyết.

Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan tài chính đồng cấp trong thực hiện nhập, phê duyệt kế hoạch vốn vào TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) theo quy định, làm cơ sở để triển khai, thực hiện, kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Củng với đó, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN, kịp thời thanh toán khối lượng ngay khi có khối lượng hoàn thành của các dự án, tránh tình trạng có khối lượng hoàn thành nhưng chưa thể thực hiện thanh toán.

Đồng thời, tuân thủ đúng quy định về hồ sơ, về kiểm soát thanh toán và quyết tâm, phấn đấu thời hạn giải quyết hồ sơ sớm hơn thời hạn giải quyết hồ sơ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo, đề xuất kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân hoặc đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

“Trong quá trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, các đơn vị KBNN phải kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, phải khẩn trương tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết” - công văn của KBNN nêu rõ.

Ngoài ra, công văn của KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống thực hiện đối chiếu số liệu giải ngân vốn đầu tư công hằng ngày giữa các hệ thống TABMIS, ĐTGD-KB (Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư) và Chương trình tổng hợp báo cáo để chuẩn xác, thống nhất số liệu hàng ngày.

Đồng thời, các đơn vị KBNN phải quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng thời gian theo quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu và chất lượng báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ hàng tháng của đơn vị./.