Bộ Tài chính cho biết, tại Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, không có tên: “phí thẩm tra khảo sát công trình” và “lệ phí thẩm tra khảo sát công trình”.

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng có quy định về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng (Điều 12 đến Điều 16), nhưng không quy định về công tác thẩm tra khảo sát công trình và thu phí hoặc lệ phí.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và văn bản chuyên ngành về xây dựng thì không có cơ sở pháp lý để ban hành văn bản hướng dẫn về thu phí hoặc lệ phí thẩm tra khảo sát công trình.

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 57 quy định: “Phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo nghị định này thì không được phép thu”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị, trong trường hợp thẩm tra dự toán khảo sát xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh An Giang không thu phí hoặc lệ phí thẩm tra khảo sát công trình và không vận dụng mức thu phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính.

Mai Lâm