TT

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo.

73,6% số kiến nghị được xử lý

Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khẳng định đã thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN trong nhiệm kỳ đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.

Cũng trong nhiệm kỳ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, tăng cường về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Trong khuôn khổ ASOSAI, KTNN Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội, theo đó KTNN là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, từ năm 2018, KTNN đã tổ chức thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ kiểm toán, đến nay đã số hóa được hơn 7 triệu trang tài liệu các loại để phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ công tác kiểm toán.

Xử lý chồng chéo trong kiểm toán, thanh tra có nhiều tiến bộ

Cơ bản đồng tình với đánh giá này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, KTNN đã từng bước khẳng định được vị thế là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật và là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cũng đề nghị KTNN lưu ý một số vấn đề như chưa đảm bảo 100% báo cáo tài chính của các bộ, ngành và Báo cáo quyết toán các địa phương được kiểm toán thường xuyên hàng năm theo yêu cầu của Luật NSNN. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính mặc dù có tăng song vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được thực hiện (đạt 73,6%). Số lượng các kiến nghị liên quan đến hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản được thực hiện chưa nhiều (136/786 văn bản kiến nghị)…

"KTNN cần báo cáo rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN chưa cao; đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý triệt để. Trường hợp cần thiết cần tổng hợp danh sách các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kiến nghị kiểm toán, đề xuất phương án xử lý để báo cáo UBTVQH, Quốc hội", Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Tài chính ngân sách cũng nhận xét việc công khai cáo cáo kiểm toán cơ bản đã được thực hiện theo quy định, tuy nhiên hiệu quả, tính lan tỏa vẫn còn hạn chế; việc tiếp cận, khai thác thông tin, kết quả kiểm toán còn chưa thực sự thuận lợi, dễ dàng đối với các đối tượng theo quy định.

Việc phối hợp để xử lý chồng chéo trong kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên cần bổ sung đánh giá để minh chứng cho các nhận định về kết quả đạt được trong phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lắp giữa KTNN và các cơ quan thanh tra. Đồng thời, cần tăng cường các giải pháp để xử lý triệt để chồng chéo giữa KTNN và thanh tra chuyên ngành, thanh tra các địa phương.

Dương An