Kinh tế số đóng góp khoảng 14,26% vào GDP Việt Nam năm 2022