Quyết định nêu rõ, công ty bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của MCG, trong năm 2019, công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7,5 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhưng chưa được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của công ty chấp thuận. Bên cạnh đó, trong năm 2018 và 2019, Công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT như Công ty cổ phần Thủy điện Thác xăng, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện… nhưng chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty chấp thuận.

Ngoài ra, công ty cũng bị phạt 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý IV/2019; thông tin giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên